گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
09H10i - 9000 - میشن - اینورتر
میدیا Midea
55,250,000
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
09H11 - 9000 - ایزی - دور ثابت
میدیا Midea
50,085,000
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
12H11 - 12000 - ایزی - دور ثابت
میدیا Midea
53,950,000
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
12H11i - 12000 - میشن - اینورتر
میدیا Midea
50,000,000
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
کولر گازی
24H11i - 24000 - میشن - اینورتر
میدیا Midea
85,000,000
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
کولر گازی
18H11 - 18000 - ایزی - دور ثابت
میدیا Midea
49,000,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
24H11 - 24000 - ایزی - دور ثابت
میدیا Midea
70,000,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
18C30
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
24C30
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
30C30
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
30H10
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
36H3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
48H30
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
60H3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
12H1
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
18R
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
19P
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
24P
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
25P
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
18H10i
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
30H10i
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
12C3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
18C3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
24C3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
36C3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
30C3
میدیا Midea
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷