گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
WS-R094HC - دیواری - دور ثابت - 9000
وستن ایر WestenAir
50,140,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R124HC - دیواری - دور ثابت - 12000
وستن ایر WestenAir
53,820,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R184HC - دیواری - دور ثابت - 18000
وستن ایر WestenAir
68,540,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R244HC - دیواری - دور ثابت - 24000
وستن ایر WestenAir
82,340,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R304HC - دیواری - دور ثابت - 30000
وستن ایر WestenAir
100,740,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R036HC - ایستاده - دور ثابت - 36000
وستن ایر WestenAir
133,400,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R048HC - ایستاده - دور ثابت - 48000
وستن ایر WestenAir
182,160,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WS-R060HC - ایستاده - دور ثابت - 60000
وستن ایر WestenAir
209,760,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WSI-R094HC - دیواری - اینورتر - 9000
وستن ایر WestenAir
63,940,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WSI-R124HC - دیواری - اینورتر - 12000
وستن ایر WestenAir
65,780,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WSI-R184HC - دیواری - اینورتر - 18000
وستن ایر WestenAir
82,340,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
WSI-R244HC - دیواری - اینورتر - 24000
وستن ایر WestenAir
97,980,000
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷