گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
TMSAB-36H410B - 36000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
150,000,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
TMFS-50H - 50000 - ایستاده - دور ثابت
تراست Trust
184,300,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMFE-60H - 60000 - ایستاده - دور ثابت
تراست Trust
208,050,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMFV-100H - 100000 - ایستاده - دور ثابت
تراست Trust
427,500,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVTC-09H410A - 9000 - اینورتر دار
تراست Trust
58,140,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVP-09H410A - 9000 - ورتو - اینورتر دار
تراست Trust
59,375,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVP-12H410A - 12000 - ورتو - اینورتر دار
تراست Trust
62,415,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVTC-12H410A - 12000 - اینورتر دار
تراست Trust
60,610,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVAB-18H410A - 18000 - اینورتر دار
تراست Trust
78,280,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVP-18H410A - 18000 - ورتو - اینورتر دار
تراست Trust
80,085,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVTC-24H410A - 24000 - اینورتر دار
تراست Trust
95,950,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVAB-30H410A - 30000 - اینورتر دار
تراست Trust
122,550,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-09H410A - 9000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
44,650,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-12H410A - 12000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
50,350,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-18H410A - 18000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
67,260,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-24H410A - 24000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
78,850,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-30H410A - 30000 - سرد و گرم - دور ثابت
تراست Trust
97,755,000
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
کولر گازی
TMINVP-24H410A
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-09H
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-12H
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-18H
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-24H
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
TMSAB-30H
تراست Trust
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷