گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
كامفورت- 12000-دورثابت
تک الکتریک TechElecteric
52,825,000
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
کولر گازی
9000-دورثابت
تک الکتریک TechElecteric
46,000,000
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
کامفورت-24000-دورثابت
تک الکتریک TechElecteric
89,000,000
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
30000 - اینورتر دار
تک الکتریک TechElecteric
131,000,000
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
24000 - اینورتر دار
تک الکتریک TechElecteric
111,000,000
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
9000-اینورتردار
تک الکتریک TechElecteric
62,500,000
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
کامفورت-18000-دورثابت
تک الکتریک TechElecteric
73,000,000
پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
كامفورت -30000-دورثابت
تک الکتریک TechElecteric
111,000,000
پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
18000 - اینورتر دار
تک الکتریک TechElecteric
66,000,000
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کولر گازی
12000 - پیستونی - سرد
تک الکتریک TechElecteric
36,000,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTFSULTERATOROPICAL60HT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTFSULTERATOROPICAL96HT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSSUPER09HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSSUPER12HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSSUPER24HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSSUPER30HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSPOWER36R3P
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
روتاري
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTWSTORM18CT3P
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTWSTORM24CT3P
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSULTERATOROPICAL12CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSULTERATOROPICAL19CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSULTERATOROPICAL24CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSULTERATOROPICAL32CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSULTERATOROPICAL36CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSMASTER09HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSMASTER24HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSPOWER36HR3P
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
BTSPOWER36HR
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
SAHEL18CT3
تک الکتریک TechElecteric
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷