قطعات و لوازم صنعتی

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
دنده ای - "1/2 - بدنه آلومینیوم - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "3/4 - بدنه آلومینیوم- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/4 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "2 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
4,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 2 - فولادی - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
14,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
22,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
32,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
41,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
52,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
64,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
73,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "6 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
175,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "8 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
270,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
دنده ای - "1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
4,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
دنده ای - "1/4 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
4,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
دنده ای - "1/2 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
5,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
دنده ای - "2 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
6,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
دنده ای - "1/2 2 - فولادی - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
15,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
23,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
33,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
42,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
53,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
65,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
75,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "6 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
180,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر مکانیکی
فلنجی - "8 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
290,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی مدل 790
شکوه الکتریک
1,125,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی مدل 790 - یون دار
شکوه الکتریک
1,125,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸