گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کتری برقی
41001262-Nina -BLACK
فاکیر FAKIR
4,719,100
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001263-Nina-WHAITE
فاکیر FAKIR
4,719,100
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001484-Galaxy-KETTLE
فاکیر FAKIR
5,781,700
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001850-KT 83
فاکیر FAKIR
5,250,400
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001851-KT33 WHITE
فاکیر FAKIR
3,390,850
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001861-KT 33-black
فاکیر FAKIR
3,403,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41001730-Goldie -CREAM
فاکیر FAKIR
11,360,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41002207-Goldie- RED
فاکیر FAKIR
11,360,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
41002725-Goldie-violet
فاکیر FAKIR
11,360,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
Adell steel kettle - matt (NEW)
فاکیر FAKIR
7,109,950
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
Adell steel kettle. red (NEW)
فاکیر FAKIR
7,109,950
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
کتری برقی
BF5620
تفال Tefal
40,055,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KO2991
تفال Tefal
4,055,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KO3308
تفال Tefal
4,100,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
BF6620
تفال Tefal
0
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KL150 - اکسپرس
تفال Tefal
4,055,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KL170D - اکسپرس
تفال Tefal
4,275,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
BF5120
تفال Tefal
2,780,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KI110D - اکسپرس
تفال Tefal
4,275,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
KO260810 - اکسپرس
تفال Tefal
4,055,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
GSK752
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
GSK754
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
GSK755
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
کتری برقی
GSK-750
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷