گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
لول
SS304L -31cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
6,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -34cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
6,400,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -38cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
6,800,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -40cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
7,100,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -44cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
7,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -46cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
7,800,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -52cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
8,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
SS304L -57/5cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
9,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -31cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
8,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -34cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
8,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -38cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
8,800,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -40cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
9,100,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -44cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
9,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -46cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
9,800,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -52cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
10,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
Ti -57/5cm - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
11,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN16 - SS304 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
220,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN16 - SS316 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
230,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN40- SS304 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
250,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN40 - SS316 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
270,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN16 - SS304 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
270,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN16 - SS316 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
285,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN40- SS304 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
310,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
PN40 - SS316 - گیچ مغناطیسی
عیوض EYVAZ
340,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS02 - سوئیچ
عیوض EYVAZ
2,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS04 - میکروسوئیچ
عیوض EYVAZ
865,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS04 -لول سوئیچ - توپی یدکی
عیوض EYVAZ
1,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS04 -S.Sلول سوئیچ - فلنج مقابل
عیوض EYVAZ
1,450,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS04 - لول سوئیچ - فلنج مقابل آهنی
عیوض EYVAZ
950,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
لول
LS04 - لول سوئیچ - دستگاه کامل با فلنج مقابل استیل
عیوض EYVAZ
6,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸