گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر فشار شکن
DN15 - نوع 02-39 - 1/2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
22,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN20 - نوع 02-39 - 3/4 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
23,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN25 - نوع 02-39 - 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
25,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN32 - نوع 02-39 - 1/4 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
28,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN40 - نوع 02-39 - 1/2 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
30,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN50 - نوع 02-39 - 2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
32,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN65 - نوع 02-39 - 1/2 2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
38,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN80 - نوع 02-39 - 3 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
41,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN15 - نوع 02-39 - 1/2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
18,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN20 - نوع 02-39 - 3/4 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
19,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN25 - نوع 02-39 - 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
21,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN32 - نوع 02-39 - 1/4 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
24,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN40 - نوع 02-39 - 1/2 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
25,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN50 - نوع 02-39 - 2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
27,400,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN65 - نوع 02-39 - 1/2 2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
33,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN80 - نوع 02-39 - 3 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
36,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN15 - نوع 02-39 - 1/2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
22,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN20 - نوع 02-39 - 3/4 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
23,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN25 - نوع 02-39 - 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
25,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN32 - نوع 02-39 - 1/4 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
26,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN40 - نوع 02-39 - 1/2 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
27,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN50 - نوع 02-39 - 2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
28,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN65 - نوع 02-39 - 1/2 2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
33,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN80 - نوع 02-39 - 3 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
36,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN15 - نوع 02-39 - 1/2 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
22,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN20 - نوع 02-39 - 3/4 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
23,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN25 - نوع 02-39 - 1 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
25,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN32 - نوع 02-39 - 1/4 1 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
26,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN40 - نوع 02-39 - 1/2 1 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
27,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیر فشار شکن
DN50 - نوع 02-39 - 2 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
28,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸