گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
تله بخار
1/2 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
3,400,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
3/4 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
3,600,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
4,800,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1/4 1 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
9,600,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1/2 1 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
10,000,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
2 اینچ FT دنده ای
اسپیراکس سارکو Spirax Sarco
11,800,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1/2 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
3,400,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
3/4 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
3,600,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
4,800,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1/4 1 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
9,600,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
1/2 1 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
10,000,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تله بخار
2 اینچ FT دنده ای
عیوض تکنیک Eyvaz
11,800,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷