گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ترمومتر
صفحه 10 سانت - 600 بار
ویکا Wika
14,500,000
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 6 سانت - "1/2 - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
805,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 6 سانت - "1/2 - 60+ 30- درجه
آلبرتینی Albertini
805,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه کرومی - صفحه 6 سانت - "1/2 - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
563,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه کرومی - صفحه 6 سانت - "1/2 - 60+ 30- درجه
آلبرتینی Albertini
563,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
2,035,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - 300-0 درجه
آلبرتینی Albertini
2,035,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه کرومی - صفحه 10 سانت - "1/2 - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
1,460,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه کرومی - صفحه 10 سانت - "1/2 - 300-0 درجه
آلبرتینی Albertini
1,460,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - اتصال از پایین - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
2,035,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - اتصال از پایین - 300-0 درجه
آلبرتینی Albertini
2,035,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - 120-0 درجه
آلبرتینی Albertini
1,460,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
بدنه استیل - صفحه 10 سانت - "1/2 - 300-0 درجه
آلبرتینی Albertini
1,460,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ترمومتر
افقی 0 تا 90 غلاف از پشت
پکنز Pakkenz
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 تا 90 غلاف از پشت
پکنز Pakkenz
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
صفحه 10 سانت از زیر 120
بتا Beta
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
صفحه 10 سانت از زیر 160
بتا Beta
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
صفحه 10 سانت از زیر 250
بتا Beta
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
صفحه 10 سانت از زیر 400
بتا Beta
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 30 - الی 60 +
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 60
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 120
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 200
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 250
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 300
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
عمودی 0 الی 400
پکنز Pakkenz
1,900,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
افقی 30 - الی 60 +
پکنز Pakkenz
1,700,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
افقی 0 الی 60
پکنز Pakkenz
1,700,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
افقی 0 الی 120
پکنز Pakkenz
1,700,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
ترمومتر
افقی 0 الی 200
پکنز Pakkenz
1,700,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷