گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
سختی گیر
سختی گیر 3 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
21,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 2و1/2 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
20,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر2 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
12,500,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 8 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
65,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 6 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
60,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 5 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
55,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 4 اینچ -فلنچ
آکوا AQUA
45,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 3 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
19,500,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 2و1/2 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
18,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 2 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
8,800,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 1و1/2 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
8,600,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 1و1/4 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
8,500,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 1 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
5,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 3/4 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
4,800,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
سختی گیر 1/2 اینچ -دنده ای
آکوا AQUA
4,600,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سختی گیر
دنده ای "1/2
تی جی TG
3,300,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
دنده ای "3/4
تی جی TG
3,400,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
دنده ای "1
تی جی TG
3,500,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
دنده ای "1/4 1
تی جی TG
6,600,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
دنده ای "1/2 1
تی جی TG
6,700,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "2
تی جی TG
6,800,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "1/2 2
تی جی TG
14,500,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "3
تی جی TG
15,500,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "4
تی جی TG
37,000,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "5
تی جی TG
50,000,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "6
تی جی TG
52,000,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
فلنجی "8
تی جی TG
57,000,000
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سختی گیر
1 1/4 اینچ
پکنز Pakkenz
0
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷