گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
دودکش
رابط دودکش هم محور R10
دیاکو DIYAKO
103,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R15
دیاکو DIYAKO
149,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R20
دیاکو DIYAKO
195,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R30
دیاکو DIYAKO
287,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R40
دیاکو DIYAKO
379,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R50
دیاکو DIYAKO
483,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R80
دیاکو DIYAKO
759,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R100
دیاکو DIYAKO
977,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 90 درجه دوجداره
دیاکو DIYAKO
448,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 45 درجه دوجداره
دیاکو DIYAKO
425,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R10 - قطر 6
ره اندیش
55,200
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R15 - قطر 6
ره اندیش
69,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R20 - قطر 6
ره اندیش
80,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R30 - قطر 6
ره اندیش
92,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R40 - قطر 6
ره اندیش
120,750
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R50 - قطر 6
ره اندیش
147,200
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
تبدیل 6*10 گالوانیزه - قطر 6
ره اندیش
40,250
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
تبدیل 6*8 استیل - قطر 6
ره اندیش
74,750
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 90 درجه - قطر 6
ره اندیش
89,700
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 45 درجه - قطر 6
ره اندیش
83,950
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
اگزوز 25 سانتی - قطر 6
ره اندیش
86,250
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R10 - قطر 8
ره اندیش
63,250
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R15 - قطر 8
ره اندیش
77,050
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R20 - قطر 8
ره اندیش
88,550
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R30 - قطر 8
ره اندیش
89,700
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R40 - قطر 8
ره اندیش
128,800
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش استیل R50 - قطر 8
ره اندیش
155,250
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
تبدیل 6*10 گالوانیزه - قطر 8
ره اندیش
0
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
تبدیل 6*8 استیل - قطر 8
ره اندیش
0
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 90 درجه - قطر 8
ره اندیش
97,750
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷