گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیرفلکه
DN15 - نوع 23-41- 1/2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
25,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN20 - نوع 23-41- 3/4 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
26,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN25 - نوع 23-41- 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
27,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN32 - نوع 23-41- 1/4 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
31,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN40 - نوع 23-41- 1/2 1 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
32,650,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN50 - نوع 23-41- 2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
35,300,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN65 - نوع 23-41- 1/2 2 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
43,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN80 - نوع 23-41- 3 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
46,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN100 - نوع 23-41- 3 اینچ - 1 بار
عیوض EYVAZ
54,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN15 - نوع 23-41- 1/2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
20,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN20 - نوع 23-41- 3/4 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
21,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN25 - نوع 23-41- 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
24,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN32 - نوع 23-41- 1/4 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
27,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN40 - نوع 23-41- 1/2 1 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
28,800,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN50 - نوع 23-41- 2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
31,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN65 - نوع 23-41- 1/2 2 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
37,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN80 - نوع 23-41- 3 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
43,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN100 - نوع 23-41- 3 اینچ - 5 بار
عیوض EYVAZ
50,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN15 - نوع 23-41- 1/2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
24,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN20 - نوع 23-41- 3/4 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
26,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN25 - نوع 23-41- 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
27,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN32 - نوع 23-41- 1/4 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
28,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN40 - نوع 23-41- 1/2 1 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
29,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN50 - نوع 23-41- 2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
31,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN65 - نوع 23-41- 1/2 2 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
37,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN80 - نوع 23-41- 3 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
43,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN100 - نوع 23-41- 3 اینچ - 10 بار
عیوض EYVAZ
50,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN15 - نوع 23-41- 1/2 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
24,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN20 - نوع 23-41- 3/4 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
26,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرفلکه
DN25 - نوع 23-41- 1 اینچ - 16 بار
عیوض EYVAZ
27,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸