گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر ترموستاتیک
DN15 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 1/2 اینچ
عیوض EYVAZ
9,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN20 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 3/4 اینچ
عیوض EYVAZ
9,300,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN25 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 1 اینچ
عیوض EYVAZ
9,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN32 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 1/4 1 اینچ
عیوض EYVAZ
14,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN40 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 1/2 1 اینچ
عیوض EYVAZ
15,200,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN50 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 2 اینچ
عیوض EYVAZ
17,200,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN65 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 1/2 2 اینچ
عیوض EYVAZ
31,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN80 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 3 اینچ
عیوض EYVAZ
37,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN100 - نوع 11 - ولو بدون سنسور - 4 اینچ
عیوض EYVAZ
42,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN15 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 1/2 اینچ
عیوض EYVAZ
20,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN20 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 3/4 اینچ
عیوض EYVAZ
22,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN25 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 1 اینچ
عیوض EYVAZ
23,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN32 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 1/4 1 اینچ
عیوض EYVAZ
28,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN40 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 1/2 1 اینچ
عیوض EYVAZ
29,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN50 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 2 اینچ
عیوض EYVAZ
3,100,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN65 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 1/2 2 اینچ
عیوض EYVAZ
60,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN80 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 3 اینچ
عیوض EYVAZ
65,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN100 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 4 اینچ
عیوض EYVAZ
83,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN125 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 5 اینچ
عیوض EYVAZ
163,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک
DN150 - نوع 44 - ولو بدون سنسور - 6 اینچ
عیوض EYVAZ
193,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸