گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ساید و یخچال
D4iS - یخچال فریزر چرم
دپوینت Depoint
107,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
D4iW - یخچال فریزر سفید
دپوینت Depoint
108,500,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
D4iS - یخچال فریزر سیلور
دپوینت Depoint
110,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
GL2W - یخچال فریزر دوقلو سفید
دپوینت Depoint
76,100,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
GL2M - یخچال فریزر دوقلو
دپوینت Depoint
76,600,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
GL2S - یخچال فریزر دوقلو سیلور
دپوینت Depoint
77,100,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
C5W - یخچال فریزر سفید
دپوینت Depoint
37,100,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
C5M - یخچال فریزر
دپوینت Depoint
39,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
C5S - یخچال فریزر سیلور
دپوینت Depoint
38,100,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
T7S - یخچال فریزر سیلور
دپوینت Depoint
59,800,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
T7W - یخچال فریزر سفید
دپوینت Depoint
58,300,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
D5iW - یخچال فریزر سفید
دپوینت Depoint
84,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
D5iM - یخچال فریزر چرم
دپوینت Depoint
84,500,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
D5iS - یخچال فریزر سیلور
دپوینت Depoint
85,500,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
T7M - یخچال فریزر چرمی
دپوینت Depoint
58,800,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷