گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
اتو
41001607-VEZUV-green
فاکیر FAKIR
5,807,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001723-VEZUV-BLUE
فاکیر FAKIR
5,516,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001608-VEZUV-violet
فاکیر FAKIR
5,516,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001711-LILLE lilac
فاکیر FAKIR
6,047,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001712-LILLE blue
فاکیر FAKIR
6,047,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001721-Eye-red
فاکیر FAKIR
4,719,100
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001722-Eye-green
فاکیر FAKIR
4,719,100
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001738-Thera
فاکیر FAKIR
5,250,400
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002060-Raphael plus black
فاکیر FAKIR
25,705,450
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001785-Raphael
فاکیر FAKIR
29,600,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002928-SKY WALK BE 110 RED
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002927-SKY WALK BE 110 BLUE
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001808-Sky jet
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002384-sky fall
فاکیر FAKIR
11,891,650
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002762-sky go blue
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002761-sky go red
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002891-spring dusty rose
فاکیر FAKIR
6,047,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002890-spring green
فاکیر FAKIR
6,047,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002860-forte claret red
فاکیر FAKIR
7,109,950
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002862-forte green
فاکیر FAKIR
7,109,950
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41001683-Glare steam station iron
فاکیر FAKIR
12,688,600
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002942-Avanti Green
فاکیر FAKIR
8,438,200
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اتو
41002943-Avanti pink
فاکیر FAKIR
8,438,200
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷