گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
دنده ای - "1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,000,000
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 - بدنه آلومینیوم - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "3/4 - بدنه آلومینیوم- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/4 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "2 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
4,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 2 - فولادی - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
14,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
22,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
32,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
41,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
52,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
64,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
73,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "6 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
175,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "8 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
270,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
گاز - اسکا - "3/4
طنین TANIN
2,400,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸