گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
گاز - "1 تدریجی
دانگز DUNGS
19,000,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
شیر برقی
گاز - "1/2 تدریجی
دانگز DUNGS
12,075,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "3/4 تدریجی
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 1 تدریجی
دانگز DUNGS
19,425,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "2 تدریجی
دانگز DUNGS
25,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 تکضرب
دانگز DUNGS
12,075,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "3/4 تکضرب
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1 تکضرب
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 1 تکضرب
دانگز DUNGS
19,425,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "2 تکضرب
دانگز DUNGS
25,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷