گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
گاز - "1 تکضرب
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 1 تکضرب
دانگز DUNGS
19,425,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "2 تکضرب
دانگز DUNGS
25,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
شیر گاز آک پکیج SIT845
سیگما SIGMA
4,358,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
شیر گاز استوک پکیج SIT845
سیگما SIGMA
2,438,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1/2
یونیدو Uni-D
4,900,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "3/4
یونیدو Uni-D
5,200,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1
یونیدو Uni-D
5,800,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1/4 1
یونیدو Uni-D
7,500,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1/2 1
یونیدو Uni-D
8,000,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار 2
یونیدو Uni-D
14,000,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "1/2
یونیدو Uni-D
2,250,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "3/4
یونیدو Uni-D
2,700,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "1
یونیدو Uni-D
4,050,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 1 اینچ
اف آر اس FRS
1,155,000
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 1/4 1 اینچ
اف آر اس FRS
3,080,000
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 1/2 1 اینچ
اف آر اس FRS
3,190,000
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 2 اینچ
اف آر اس FRS
3,355,000
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 1/2 2 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 3 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 4 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 5 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 6 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
نرمالی باز - 8 اینچ
اف آر اس FRS
0
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1/4 1 اینچ آب
ای ام سی EMC
9,350,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1/2 1 اینچ آب
ای ام سی EMC
9,900,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1/2 اینچ آب
ای ام سی EMC
2,800,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
3/4 اینچ آب
ای ام سی EMC
3,300,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1 اینچ آب
ای ام سی EMC
5,000,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
2 اینچ آب
یونیدو Uni-D
13,500,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷